Landsforræderloven

Lov nr 260 af 01/06/1945

Den første lov der vedtages lige efter tyskernes kapitulation. Loven var blevet udarbejdet af blandt andre Carl Madsen i løbet af besættelsen. Carl Madsen havde selv været fænglset i Horserød under krigen. Loven udstedes med tilbagevirkende kraft, hvilket gør den kontroversiel.

Lov nr 599 af 21/12/1945

Allerede samme år ændres loven §5, således at man ikke skal sidde i (varetægts)fængsel længere tid end man kan forvente at blive idømt. Herunder forskellen fra Lov 260 til Lov 599:

Lov 260Lov 599
Naar der foreligger skellig Grund til at antage, at en Person har gjort sig skyldig i en af de i Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed omhandlede Forbrydelser, vil han være at fængsle, indtil Sagen er endelig afgjort, og, hvis han idømmes Straf, indtil Strafafsoningens Paabegyndelse. Naar der foreligger skellig Grund til at antage, at en Person har gjort sig skyldig i en af de i Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed omhandlede Forbrydelser, vil han være at fængsle, indtil Sagen er endeligt afgjort og Strafafsoningen kan paabegyndes. Løsladelse forinden kan dog finde Sted, naar der ikke skønnes at være Fængslingsgrund i Medfør af Retsplejelovens § 780, Stk. 1, Nr. 2, Litra a-d, og Fængslingens Fortsættelse skønnes at ville medføre en længere Frihedsberøvelse end den, som kan forventes idømt.

Lov nr 359 af 04/07/1946

I 1946 sker der flere væsentlige ændringer i den oprindelige lov fra 1945. Da loven vedtages er Knud Flemming Helweg-Larsen og Hans Kristian Marius Jensen allerede blevet henrettet. Det præciseres at loven først er gælende fra krigens start d. 9 april 1940 og to år efter lovens ikrafttræden (1948). De krigsforbrydelser der er begået med regeringens billigelse indtil d. 29. august 1943 straffes mildere.


Powered by: Linux, Apache, Hans Schou

ISO/IEC 15445