Lov om Ændring i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om

LOV nr 599 af 21/12/1945 (Gældende)

Senere ændringer til forskriften
DSK nr 11080 af 28/10/1986
Den fulde tekst

Lov om Ændring i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v.(* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

     § 5 i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v. affattes saaledes:

Naar der foreligger skellig Grund til at antage, at en Person har gjort sig skyldig i en af de i Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed omhandlede Forbrydelser, vil han være at fængsle, indtil Sagen er endeligt afgjort og Strafafsoningen kan paabegyndes. Løsladelse forinden kan dog finde Sted, naar der ikke skønnes at være Fængslingsgrund i Medfør af Retsplejelovens § 780, Stk. 1, Nr. 2, Litra a-d, og Fængslingens Fortsættelse skønnes at ville medføre en længere Frihedsberøvelse end den, som kan forventes idømt.

§ 2

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 21. December 1945.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

    /Elmquist

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1945-46; Folket. Tid. Sp. 513, 638, 1490, 1526; Landst. Tid. Sp. 315, 332, 349; Till. A. Sp. 2807; Till. B. Sp. 47; Till. C. Sp. 111.