Lov om ændring af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående

LOV nr 1097 af 22/12/1993 (Gældende)

Senere ændringer til forskriften

Ingen

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed og lov om straf for krigsforbrydelser (Afskaffelse af dødsstraf)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 6. juli 1946, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For handlinger omfattet af denne lov idømmes fængsel.«

2. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

3. § 8, stk. 2, ophæves.

4. I § 10, stk. 3, udgår »Livsstraf eller«.

5. § 12, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov nr. 395 af 12. juli 1946 om straf for krigsforbrydelser, som ændret ved lov nr. 423 af 7. oktober 1947, ophæves § 3, stk. 2.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Erling Olsen

Officielle noter

Ingen